help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux
269 résultats trouvés
page sur 11
Date Nature Intitulé Moniteur Page Avis  
29/11/2013 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 29 november 2013 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juli 1983 tot vaststelling van de financiële bijdrage van de personen met een handicap, geplaatst ten laste van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, wat betreft de bijdrage van personen met een handicap die ondersteund worden door een pleeggezin en een dagcentrum

18/12/2013 99500 D
29/11/2013 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 29 november 2013 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 maart 2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de kosten bij de renovatie van een woning en van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de openbaredienstverplichtingen van de distributienetbeheerders of de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit aangaande de sociale energiemaatregelen en ter stimulering van het rationeel energiegebruik

19/12/2013 99746 54241
29/11/2013 CGAF

Premier avenant du 29 novembre 2013 au contrat de gestion conclu le 20 juillet 2010 entre l’Etat belge et la Loterie Nationale, société anonyme de droit public, approuvé par l’arrêté royal du 30 juillet 2010

20/12/2013 101285 --
29/11/2013 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 29 november 2013 betreffende de oprichting, de samenstelling en de werking van de Commissie Hoger Onderwijs

20/12/2013 101326 54309
29/11/2013 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 29 november 2013 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001 tot vaststelling van de criteria, voorwaarden en refertebedragen van de tussenkomsten in de individuele materiële bijstand voor de sociale integratie van personen met een handicap

08/01/2014 698 D
29/11/2013 DVO

Decreet van 29 november 2013 houdende goedkeuring van het Protocol tot wijziging van het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Vlaamse Gemeenschap van België inzake de accreditatie van opleidingen binnen het Nederlandse en Vlaamse hoger onderwijs

10/01/2014 1028 53365
29/11/2013 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 29 november 2013 tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2005 tot uitvoering van het kaderdecreet van 22 juni 2007 inzake ontwikkelingssamenwerking, wat de waarborgverlening voor de stimulering van microfinanciering betreft, en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2012 tot uitvoering van het kaderdecreet van 22 juni 2007 inzake ontwikkelingssamenwerking

14/01/2014 1618 54250
29/11/2013 DVO

Decreet van 29 november 2013 houdende instemming met het verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden voor de ontwikkeling van de samenwerking en van de wederzijdse administratieve bijstand op het gebied van de sociale zekerheid, ondertekend in Brussel op 6 december 2010

17/01/2014 3822 52425
29/11/2013 DVO

Decreet van 29 november 2013 houdende instemming met het akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Frankrijk voor de ontwikkeling van de samenwerking en van de wederzijdse administratieve bijstand op het gebied van de sociale zekerheid, ondertekend in Parijs op 17 november 2008

17/01/2014 3824 52424
29/11/2013 DVO

Decreet van 29 november 2013 houdende instemming met het verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld en het aanhangsel, opgemaakt in Istanboel op 11 mei 2011 en ondertekend in Straatsburg op 11 september 2012

17/01/2014 3825 53572
29/11/2013 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 29 november 2013 tot wijziging, wat het maximaal toegekende subsidiebedrag voor een kunstgrasveld specifiek voor hockeysport betreft, van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 ter uitvoering van het decreet van 23 mei 2008 betreffende een inhaalbeweging in sportinfrastructuur via alternatieve financiering

17/01/2014 3827 54281
29/11/2013 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 29 november 2013 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2012 betreffende de commissie voor de evaluatie van de werking van de pedagogische begeleidingsdiensten, de permanente ondersteuningscellen en het Samenwerkingsverband Netgebonden Pedagogische Begeleidingsdiensten, wat betreft het vaststellen van het maximum aantal dagen waarvoor een dagvergoeding kan worden toegekend

17/01/2014 3829 54349
29/11/2013 MBVO

Ministerieel besluit van 29 november 2013 tot bepaling van de nadere regels voor de registratie van gegevens over de activiteiten in het jaarverslag van de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg

22/01/2014 5390 54275
29/11/2013 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 29 november 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

28/01/2014 6940 54276
29/11/2013 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 29 november 2013 houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de energieprestaties van gebouwen

28/01/2014 6943 54300
29/11/2013 DVO

Decreet van 29 november 2013 houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning

29/01/2014 8151 53118
29/11/2013 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 29 november 2013 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen

07/02/2014 10945 53724
29/11/2013 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 29 november 2013 tot uitvoering van het decreet van 13 juli 2012 houdende de oprichting en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator

14/02/2014 12768 53736
28/11/2013 AR

Arrêté royal du 28 novembre 2013 modifiant provisoirement la loi du 10 juin 2006 concernant les biocarburants

29/11/2013 94364 U - D
28/11/2013 AR

Arrêté royal du 28 novembre 2013 modifiant provisoirement la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés

29/11/2013 94367 54462
28/11/2013 A

Besluit van de administrateur-generaal van 28 november 2013 houdende de vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed

04/12/2013 95883 --
28/11/2013 DRW

Décret du 28 novembre 2013 portant assentiment au Traité sur le commerce des armes, fait à New York le 2 avril 2013

05/12/2013 96059 54073
28/11/2013 AGW

Arrêté du Gouvernement wallon du 28 novembre 2013 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2012 portant diverses mesures relatives à l'exécution du budget et aux comptabilités budgétaire et générale

06/12/2013 96924 --
28/11/2013 AGRBC

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2013 fixant les cadres linguistiques du personnel de la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale

09/12/2013 97595 --
28/11/2013 AMAF

Arrêté ministériel du 28 novembre 2013 modifiant l'arrêté ministériel du 5 juin 1990 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire dans le prix de la journée d'entretien en cas d'hospitalisation à l'étranger

10/12/2013 97992 --