help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux
287 résultats trouvés
page sur 12
Date Nature Intitulé Moniteur Page Avis  
30/03/2012 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2012 tot wijziging van artikel 52bis van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode

11/04/2012 23418 51040
30/03/2012 AMAF

Arrêté ministériel du 30 mars 2012 fixant la description de fonction de l'inspecteur général et de l'inspecteur général adjoint de la police fédérale et de la police locale et les exigences de profil qui en découlent

23/04/2012 24798 47797
30/03/2012 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2012 tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft het corporategovernancecomité van de netbeheerders

24/04/2012 24948 51039
30/03/2012 MBVO

Ministerieel besluit van 30 maart 2012 tot vaststelling van de subsidiabele uitgaven voor de oproep voor de indiening van aanvragen voor de toekenning van investeringssubsidies aan vergunde toeristische logiezen om gebouwen, installaties, inrichtingen en voorzieningen op te richten of te moderniseren voor het jaar 2012

24/04/2012 24949 51008
30/03/2012 MBVO

Ministerieel besluit van 30 maart 2012 tot vaststelling van het model van motiveringsnota in het kader van de uitvoering van de tweejaarlijkse voortgangstoets, vermeld in artikel 22bis, § 2, van de Vlaamse Wooncode

24/04/2012 25035 --
30/03/2012 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2012 tot wijziging van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 1997 betreffende de verplichte bijdragen bestemd voor de promotie en afzetbevordering van de Vlaamse producten van de sectoren landbouw, tuinbouw en visserij

27/04/2012 25649 50993
30/03/2012 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2012 houdende de overdracht van sommige personeelsleden van het Departement RWO aan het agentschap Onroerend Erfgoed

27/04/2012 25694 50954
30/03/2012 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2012 - Voorlopige vaststelling van het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Afbakening zeehavengebied Oostende"

30/04/2012 25945 --
30/03/2012 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2012 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 februari 2003 tot regeling van het beheer en de werking van het Vlaams-Brussel Fonds

03/05/2012 26257 D
30/03/2012 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 november 1968 houdende vaststelling van de procedure bij de onderzoeken de commodo et incommodo, voorgeschreven door de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen en tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 tot uitvoering van de onteigening ten algemene nutte, het recht van voorkoop, de aankoopplicht en de vergoedingsplicht van titel I van het decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003 en tot aanvulling ervan met een regeling voor de afbakening van overstromingsgebieden

09/05/2012 27322 50798
30/03/2012 MBVO

Ministerieel besluit van 30 maart 2012 tot wijziging van de bijlagen bij het ministerieel besluit van 27 november 2009 tot bepaling van classificatienormen inzake comfort voor een vergund toeristisch logies

09/05/2012 27329 51009
29/03/2012 L

Loi du 29 mars 2012 portant des dispositions diverses (I)

30/03/2012 20537 50963 + 51025
29/03/2012 L

Loi du 29 mars 2012 portant des dispositions diverses (II)

30/03/2012 20558 48344
29/03/2012 AR

Arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l’application des tarifs sociaux par les entreprises d’électricité et les règles d’intervention pour leur prise en charge

30/03/2012 20569 49711 + 51143
29/03/2012 AR

Arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l’application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et les règles d’intervention pour leur prise en charge

30/03/2012 20584 49712 + 51144
29/03/2012 Const

29 mars 2012 - Révision de l'article 195 de la Constitution

06/04/2012 22095 --
29/03/2012 DRW

Décret du 29 mars 2012 modifiant le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement

06/04/2012 22104 P
29/03/2012 L

Loi-programme (I) du 29 mars 2012

06/04/2012 22143 50883 + 50967 + 51016
29/03/2012 L

Loi-programme (II) du 29 mars 2012

06/04/2012 22192 50884
29/03/2012 AR

Arrêté royal du 29 mars 2012 modifiant, en ce qui concerne l’offre de reprise, l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés

10/04/2012 23209 U - D
29/03/2012 AGW

Arrêté du Gouvernement wallon du 29 mars 2012 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel

11/04/2012 23420 50733
29/03/2012 AGW

Arrêté du Gouvernement wallon du 29 mars 2012 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel

11/04/2012 23422 50732
29/03/2012 MBVO

Ministerieel besluit van 29 maart 2012 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 18 mei 2006 houdende oprichting van het orgaan dat de bevoegdheden uitoefent inzake de rechtspositie van het personeel voor het extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Landmaatschappij

11/04/2012 23443 --
29/03/2012 ORBC

Ordonnance du 29 mars 2012 portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale

13/04/2012 23706 48988
29/03/2012 AR

Arrêté royal du 29 mars 2012 approuvant les taux des rétributions pour l'accomplissement des missions du Banc d'épreuves des armes à feu établi à Liège déterminés par la Commission administrative

16/04/2012 23871 U - D