help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux
192 résultats trouvés
page sur 13
Date Nature Intitulé Moniteur Page  
28/02/1990 ArrêtCE
34252

Arrêt du Conseil d'Etat n° 34252 du 28 février 1990 "Est annulé l'arrêté ministériel du 27 janvier 1988 portant réquisition du personnel chargé des services de contrôle aérien."

15/06/1990 12227
28/02/1990 BVR

Besluit van de Vlaamse regering van 28 februari 1990 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 27 januari 1988 houdende sommige maatregelen tot harmonisatie van de toelagen en presentiegelden aan commissarissen, gemachtigden van financiën, afgevaardigden van de Vlaamse regering, voorzitters en leden van niet-adviserende bijzondere commissies of van raden van bestuur van instellingen en ondernemingen die onder de Vlaamse regering behoren

24/04/1990 7651
28/02/1990 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 28 februari 1990 houdende verlenging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 januari 1987 tot oprichting van een tijdelijke personeelsformatie bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

24/04/1990 7652
28/02/1990 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 28 februari 1990 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 juni 1983 houdende vaststelling van het bedrag en van de voorwaarden inzake betoelaging van verwerving, inrichting en uitbreiding van woonwagenterreinen

24/04/1990 7653
28/02/1990 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 28 februari 1990 - Gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse - Gedeeltelijke inherzieningstelling

24/04/1990 7657
28/02/1990 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 28 februari 1990 - Gewestplan Mechelen - Gedeeltelijke inherzieningstelling

24/04/1990 7657
28/02/1990 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 28 februari 1990 - Gewestplan Sint-Truiden-Tongeren - Gedeeltelijke inherzieningstelling

24/04/1990 7657
28/02/1990 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 28 februari 1990 - Gewestplan Tienen-Landen - Gedeeltelijke inherzieningstelling

24/04/1990 7657
28/02/1990 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 28 februari 1990 - Gewestplan Leuven - Gedeeltelijke inherzieningstelling

24/04/1990 7657
28/02/1990 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 28 februari 1990 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 februari 1968 houdende erkenning van de definitieve benoeming van de personeelsleden der gesubsidieerde officiële en vrije inrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, secundair en hoger onderwijs van het korte en lange type met volledig leerplan en van de tehuizen voor kinderen wier ouders geen vaste verblijfplaats hebben

03/05/1990 8557
28/02/1990 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 28 februari 1990 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 1971 ter uitvoering van de wet van 26 maart 1969 betreffende het pensioen van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel evenals van de studiemeesters-opvoeders van de vrije inrichtingen voor technisch onderwijs

03/05/1990 8558
28/02/1990 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 28 februari 1990 waarbij aan de personeelsleden van het onderwijs en van de psycho-medisch-sociale centra georganiseerd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap tijdelijk een aanvullingswedde of aanvullingsweddetoelage wordt toegekend

12/05/1990 9554
28/02/1990 BVR

Besluit van de Vlaamse regering van 28 februari 1990 tot vaststelling van een personeelsformatie van de Diensten van de Vlaamse regering met het oog op de opvang van het personeel overgedragen van sommige ministeries, van het Gebouwenfonds voor de Rijksscholen, het Fonds voor Provinciale en Gemeentelijke Schoolgebouwen en het nationaal Waarborgfonds voor de Schoolgebouwen

07/06/1990 11711
28/02/1990 BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 28 februari 1990 houdende vaststelling van sommige bewarende maatregelen met betrekking tot personeelsbeleid in de diensten van de Vlaamse Regering

07/08/1990 15392
27/02/1990 AR

Arrêté royal du 27 février 1990 portant des mesures en vue de la promotion de l'égalité de chances entre les hommes et les femmes dans les services publics

08/03/1990 4371