help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 07/05/2004
Nature de l'acte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 11/06/2004
Edition:1
Page:44016
Avis du Conseil d'Etat 36305
Entrée en vigueur / Effet 01/04/2006 (BVR 31/03/2006)
Art. 32, 1° en 2°: te bepalen door de Regering
Art. 32, 3° (betreft DVO 27/06/1990 tot oprichting van een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap): 01/04/2006, behalve:
1° artikel 4, 9°, artikel 7, artikel 40 tot en met 42, artikel 45 tot en met 51 en artikel 57, die van kracht blijven tot
En met 31 december 2006;
2° artikel 54, dat van kracht blijft tot de datum waarop het decreet in werking treedt dat de in dat artikel vermelde
Taak toewijst aan een entiteit binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Période de vigueur du 01/04/2006 au ...