help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrest van het Arbitragehof nr. 102/2003 van 22 juli 2003

"- vernietigt, in het door artikel 131 van de programmawet van 30 december 2001 bekrachtigde deel XII van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten :
1. artikel XII.II.15, in zoverre het tot gevolg heeft dat de voormalige onderluchthavenmeesters en eerste onderluchthavenmeesters die hebben gekozen voor het behoud van hun oorspronkelijk statuut, de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings, en van officier van bestuurlijke politie niet behouden;
2. artikel XII.II.18, in zoverre het de inspecteurs en de afdelingsinspecteurs van de voormalige gerechtelijke politie integreert in de graad van hoofdinspecteur van de nieuwe politie;
3. artikel XII.II.25, in zoverre het de gerechtelijke afdelingscommissarissen 1C integreert in de graad van commissaris van politie;
4. artikel XII.II.28, in zoverre het geen rekening houdt met de toelage toegekend aan de leden van de voormalige gerechtelijke politie met toepassing van het koninklijk besluit van 1 februari 1980;
5. artikel XII.VI.8, in zoverre het niet de gerechtelijke afdelingsinspecteurs 2C beoogt;
6. artikel XII.VII.11, in zoverre het het brevet 2D niet overneemt;
7. artikel XII.VII.15, § 3, eerste lid, 1°, a);
8. artikel XII.VII.17, in zoverre het niet van toepassing is op de gerechtelijke afdelingsinspecteurs 2C;
9. artikel XII.VII.21, in zoverre het elk lid van de voormalige gemeentepolitie van zijn toepassingsgebied uitsluit;
10. artikel XII.VII.22;
11. artikel XII.XI.21, in zoverre het de leden van de voormalige gerechtelijke politie niet de bij dat artikel ingestelde bijkomende toelage laat genieten;
(...)."
Beschikking tot verbetering van het arrest nr. 102/2003
HET HOF,
Beslist, wat betreft het beschikkend gedeelte van het arrest :
. dat de woorden « artikel XII.VII.15, in zoverre het de leden van de voormalige gerechtelijke politie die geslaagd zijn voor het examen voor de graad van gerechtelijk commissaris of van laboratoriumcommissaris een automatische bevordering tot de graad van officier laat genieten » in punt 7 van het beschikkend gedeelte moeten worden vervangen door de woorden « artikel XII.VII.15, § 3, eerste lid, 1°, a) »;
Gelast de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van het deel van deze beschikking dat aan het beschikkend gedeelte is gewijd.


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/07/2003
Nummer: 102/2003
Aard van de akte: Arrest van het Grondwettelijk Hof
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 25/09/2003
Editie:1
Pagina:47139
  • 04/08/2004 (Rechtzetting, uittreksel of vermelding)
    Beschikking tot verbetering van 14/07/2004 van het arrest nr. 102/2003: punt 7. van het beschikkend gedeelte van het arrest.
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Absoluut gezag van gewijsde: dag van bekendmaking

Uitwerking: zie analyse

Periode van geldigheid van 30/03/2001 tot ...