help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 08/06/2007
Nature de l'acte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 19/07/2007
Page:38879
Avis du Conseil d'Etat 42299 + 42208
Entrée en vigueur / Effet 01/07/2007
De bepalingen met betrekking tot de schooltoelage in het basisonderwijs en het deeltijdse leerplichtonderwijs treden in werking op 1 juli 2008, met uitzondering van artikel 46 wat betreft de indexering van de inkomstengrenzen vermeld in artikel 43 dat in werking treedt op 1 juli 2007
Algemene overgangsbepalingen: art. 69
Overgangsbepalingen hoger onderwijs: art. 70
Overgangsbepaling : art. 75 en 76, tweede lid
Overgangsbepaling : art. 76, tweede lid: blijft gelden wat betreft de aanvragen die betrekking hebben op de academiejaren 2004-2005 tot en met 2006-2007. Definitie van academiejaar : zie art. 3 DVO 04/04/2003

Période de vigueur du 01/07/2007 au ...